Stiftungen der Stadt Frankenthal

Linksfraktion im Stadtrat Ft.

Frankenthaler Bildungsstiftung - Stiftungsrat

1.Darleen Wagner (RM)

Frankenthaler Kulturstiftung - Stiftungsrat

1.David Schwarzendahl (RM)

Frankenthaler Museumsstiftung - Stiftungsrat

1.David Schwarzendahl (RM)